Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Книга за новиот живот во книга за смртта или за многу повеќе од тоа …

Сите нешта треба да се проценуваат во времето и во просторот (?) – М. …

Финансиска писменост Роберт Киосаки не е наставник во основно образование. Тој не е професор …

Книга за новиот живот во книга за смртта или за …

Сите нешта треба да се проценуваат во времето и во …

Финансиска писменост Роберт Киосаки не е наставник во основно образование. …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

GOKO-ZDRAVESKI

 „ОТСЕЧКИ СТВАРНОСТ“

Зборувањето е извор на недоразбирања.

Ѓоко Здравески

GOKO-ZDRAVESKI

 „ОТСЕЧКИ СТВАРНОСТ“

Зборувањето е извор на недоразбирања.

Ѓоко Здравески