Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Феноменолошкиот комплекс на одразот (М. Друговац) Не е туѓо сѐ што не е наше, …

Пулсот на (денешно) Скопје Темата за главниот град е неисцрпна и од историски и …

Збор за наративната техника на Малеска Не постојат мали и големи теми за литературна …

Феноменолошкиот комплекс на одразот (М. Друговац) Не е туѓо сѐ …

Пулсот на (денешно) Скопје Темата за главниот град е неисцрпна …

Збор за наративната техника на Малеска Не постојат мали и …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

igor-stanojoski

„ДИССОМНИИ“

Како и во секоја битка во животот, така и кога битката за заспивање е загубена, треба да се стане и да се консолидираат силите пред новата битка.

Игор Станојоски