Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Црвот беше отелотворение на основните човечки стравови. Сигурно имате некаде прочитано дека само глупавите …

Феноменолошкиот комплекс на одразот (М. Друговац) Не е туѓо сѐ што не е наше, …

Пулсот на (денешно) Скопје Темата за главниот град е неисцрпна и од историски и …

Црвот беше отелотворение на основните човечки стравови. Сигурно имате некаде …

Феноменолошкиот комплекс на одразот (М. Друговац) Не е туѓо сѐ …

Пулсот на (денешно) Скопје Темата за главниот град е неисцрпна …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Џигабигубигуле

„САМО БОГ ПРОСТУВА“

Слободата, во принцип вклучува одговорност.

Анде Јанков